lördag 13 december 2014

Miljö och Byggnadsnämnden den 11 december 2014.


Miljö och Byggnadsnämndens sista möte för året och mandatperioden.

Så har vi då nått ”the bitter end” för nämndens arbete, mandatperioden 2010-2015. Så även för mig i egenskap av 2:e vice ordförande. Jag kommer att fortsätta som enkel ledamot i nästa period till och med 2018.  Jag kommer även att skriva rapporter på denna blogg i fortsättningen.
Vad har vi då åstadkommit?
För det första har vi pensionerat en Miljöchef och en annanhar slutat. Jag skall inte gå in på varför, men han har ersatts med en ”Miljöchef”. Jag känner stort förtroende för Ola *Gustavsson som uppenbarligen har stor kunskap och mycket erfarenhet. Det bådar gott för framtiden. Miljöfrågorna har fått en annan roll i Vellinge kommuns strävanden att skydda och bevara vår miljö. I takt med tiden och efter förmåga i förhållandet tillväxt och resurser.
För det andra har vi rett ut begreppen vad som är möjligt att göra som politiker och den enskildes rätt i förhållandet nya lagen om plan och bygg. Den enskildes rätt skall skyddas men parallellt med lagens bestämmelser. Man kan inte bete sig hur som helst, varken som politiker eller enskild sakägare.
För det tredje har vi åstadkommit en långtidsplan med utsikter mot 2050. Vi har inte minst beaktat och diskuterat höjda havsnivåer.
Vi har också åstadkommit planer och policys i många frågor såsom trädfällning, hästgårdar, naturvård m.m.
Miljö och Byggnadsnämnden är också en myndighet. Lagkomplexen är omfattande och bryter in i varandra. Det går inte att bygga utan att ta hänsyn till de olika förordningar och bestämmelser i de olika lagarna t.ex. PBL, Miljöförordningar, Vattendirektiv o.s.v. Det har varit nyttigt och lärorikt att följa arbetet.
Sista nämnden blev tidsmässigt den kortaste. Vi behandlade ett fåtal ärenden. Vi fick också göra ett kort besök i Vellinges första höghus, Kajan 5, f.d. Börjessons silos, nu 9 våningar högt och med en fantastisk utsikt över Vellinge centralort.

Till sist vill jag rikta ett tack till de ledamöter och kollegor som lämnar nämnden och samtidigt hälsa nya ledamöter, vice ordföranden och ersättare välkomna.

Vi ses!

söndag 16 november 2014

Miljö och Byggnadsnämnd den 13 november


Årets näst sista nämnd avslutades med gåsmiddag tillsammans med Miljö och Byggnadsavdelningens tjänstemän. En trevlig och nyttig tillställning där tillfälle gavs att på ett ledigt och informellt sätt bekanta sig med varandra. Tack för det.

Verksamhetens kostnader och intäkter redovisades.  Vi håller budget, en total kostnad på ca: 6,5 miljoner. Det sorgliga är att bostadsanpassningen sticker ut. Men kostnaden faller på KS eftersom den styrs av lag., så därför kan vi inte hävda att M&B har övertrasserat. Det rör sig om c:a 3,2 miljoner total kostnad, budgeterad sedan många år med 2,3 miljoner, som på sikt helt säkert kommer att stiga. Vi blir ju alla äldre och skröpligare vilket medför behov av mer anpassning. Jag har tidigare diskuterat detta i denna spalt och samtidigt föreslagit byggande av bostäder för oss som är Yngre Äldre, bostäder som från början är bekvämare och ändamålsenliga.

Ansökningar om bygglov fortsätter att strömma in. Någon avmattning av byggkonjunkturen kan inte skönjas. Snararare tvärt om, sakta fortsatt ökning förutses.

Övriga ärenden var mest av rutinkaraktär. Vi nödsakades att avslå några ansökningar som strider mot detaljplan eller inte följt gällande lagstiftning.

Men även Miljö och Byggnadsnämnden kan göra fel. Vi biföll en dispens från strandskydd för några år sedan som nu visar sig vara så otydligt formulerad att markägaren kunde göra vad som helst. Vi påtalade detta och begärde med beslut vid vite att rättning/uppstädning skulle ske. Beslutet överklagades och upphävdes av Länsstyrelsen. Som jag ser det har fastighetsägaren förgripit sig på allemansrätten genom att med staket ut i vattnet hindra fri passage vid stranden för oss som tycker om att ströva längst kusten, bl.a. för att fiska. Surt sa räven.

Nästa och årets sista möte blir i december. Vi hörs då.

tisdag 14 oktober 2014

Byggnadsnämnden den 9 oktober 2014

Fortsatt kan en liten uppgång i byggkonjunkturen märkas. Nämndens budget håller, med ett litet överskott, bortsett från bostadsanpassning som tidigare påpekats.
Vi arbetar vidare med Naturvårdsplanen som av vissa skäl blivit försenad Kommunstyrelsen har bistått med pengar och projektet skall hålla tidsplan. Presentation i Fullmäktige beräknas ske på våren 2015.
Vad som pågår inom Miljö och Byggnadsavdelningen och förväntas utvecklas positivt är digitalisering av ärendeprocess såväl som arkivrutiner.

Beträffande rättssäkerheten förblir det en källa för ständigt lärande. Överklaganden av våra beslut är regel.

Vi avser också att initiera ett kulturmiljöprogram enligt styrkorten.

Så till nämndens beslut. En policy har fastställts och beslutats beträffande vissa bygglovsbefriade åtgärder inom områden som utgör värdefull miljö. Se Attefalls ändring av PBL den 2 juli 2014. Bygglovsenheten har valt ut några områden i kommunen som enligt lagen får undantas. De flesta områden omfattas sedan tidigare av bevarandeplaner eller har särskilda bestämmelser i gällande detaljplaner. Innan åtgärder planeras av enskilda fastighetsägare som generellt vill bygga enligt nämnda lagstiftning måste kontakt tas med byggnadsavdelningen. Nämnda områden skall dessutom beskrivas på kommunens hemsida.

Utöver rena bygglovsärenden behandlade vi remiss från Planavdelningen gällande Skanörs Hamn. Planen har gått på remiss till ett stort antal instanser som brukligt är i sådana sammanhang. Vårt svar påpekade främst de miljömässiga konsekvenser som förslaget medför. Det handlar här om samma problem som i Falsterbokanalen, nedsmutsad mark, spill och dagvatten, uppläggningsplatser för fritidsbåtar, parkering samt viss bebyggelse. Länsstyrelsen kommer också att lämna sina synpunkter. Vårt svar tillsändes Planavdelningen.
Det är inte tal om annat än att hamnen bör ”snyggas” till och anpassas till dagens behov men frågan är om det skall vara en fritids/småbåtshamn eller en camping? eller en badstrand med bilparkering? Viss hantverks-och fiskeanknuten verksamhet måste få förekomma. Hamnen byggdes år 1987. Vilket det än blir så kommer det förmodligen att kosta väldigt mycket pengar.

Det var det hela för denna gång. Vi ses igen i november. Nämnden med nuvarande ledamöter sitter kvar året ut.


måndag 8 september 2014

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN DEN 4 SEPTEMBER

Nämnden behandlade endast ett fåtal frågor av gemensamt intresse. Den största är frågan om bygglov för byggande av 10 radhus på f.d. Pahlmans fastighet vid Södervångsgatan/Falsterbovägen i Vellinge.  Nämnden beviljade bygglovet, som helt följer detaljplan.
Nämnden har därutöver svarat på motioner från Miljöpartiet, dels om Falsterbonäset som Biosfärområde och dels om att Öresund ska bli en Marin nationalpark.
Nämnden föreslår avslag på båda motionerna.  
Beträffande motionen att ansöka om att bli ett Biosfärområde kan vi inte från vår sida tänka oss. (FP). Att lilla Falsterbonäset skall framstå som ledande i bevarande av Natur och Kultur för framtiden torde vara en utopi. Det bor inte fler än 6 900 personer (2010) inom området. Vi har inte heller den anknytning till högskola eller universitet som fordras.
Vattenriket i Kristianstad är ett sådant område med 80 000 innevånare och tillgång till forskning och högre utbildning.  Det hela kostar kommunen 12-13 miljoner om året, och några inkomster från annat håll än turister har man knappast.

I motionen om att Öresund skall bli en marin Nationalpark ställer vi (FP) oss också frågande. Det är fler kommuner än Vellinge som ligger utmed Öresund. Danmark måste också blandas in. En sådan process skulle uppta vår energi och våra resurser från andra och mycket viktigare områden. Dessutom sträcka sig över en lång tid.
Visst ska vi bevara och vara rädda om den miljö vi har på Näset och i havet men i den takt och till den kostnad som medborgarna klarar utan att minska på sina övriga behov. Det måste ske i samklang mellan människorna och naturen.
Sådana här önskeprojekt kostar som bekant pengar, vart skall vi ta dessa ifrån?

Men det är ju valtider och då spelar det väl knappast någon roll. Huvudsaken är väl att man blir omtalad, hur tokigt det än blir.

Vi ses igen efter valet.